Γιατί είναι δύσκολο για τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν γρήγορα νέες και ριζοσπαστικές αλλαγές, να αγνοήσουν το πόσο ‘τυφλές’ έχουν αποδειχθεί ως προς την αναγνώριση των ευκαιριών που έχουν προκύψει από αυτήν την κρίση, και να αναπτύξουν τις δυνατότητες των πολιτών τους;

Πώς γίνεται οι οργανισμοί να ‘τα κάνουν θάλασσα’ σε…

?Things I Wish I Learned Earlier and Differently

Why it is so difficult for the governments to spot new and radical changes quickly, to neglect their blindness to the opportunities have been raised by this crisis and develop their citizens potential?

Why are organizations capable of messing opportunities up so profoundly in such a record time?

Are we

Απόσπασμα από την ομιλία μου στο TEDx style event που διοργάνωσε η COMPO EXPERT Ελλάς στην αίθουσα του Thessaloniki Film Festival στις 12/4/2019 στη Θεσσαλονίκη με τίτλο “Game Changers: απ το λίπασμα στο Τρόφιμο”

Θα ήθελα στη πολύ σύντομη εισαγωγή μου, να μιλήσουμε για το μέλλον, το μέλλον… που ήδη…

Ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε δύο μόνο μήνες. Μια σπάνια πανδημία, έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί τραγικά ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπινων ζωών και η ταχύτητα της κατάρρευσης των οικονομιών λόγω διακοπής ή αναστολής όλων των δραστηριοτήτων είναι πρωτόγνωρη σε σχέση με ότι έχουμε ζήσει έως τώρα. …

If someone evidences that smooth supply of healthy food is very important when a catastrophe as Covid-19 hits the marketplaces, then it’s a proof that food and agriculture are exactly at the same line when we talk about this industry and its global impact.

Farmers, and the network of scientists…

Some days ago I had the opportunity to be interviewed by COMPO EXPERT Spain about the life of a CEO, his challenges and leadeship lessons learned.

  • Hello there, COMPO Expert friends, I’m here today with Panos Chamakiotis, «χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν»

P.C. : We did it

— He is Greek — He is the Regional Director, Europe, Middle East and Africa and also he is CEO of COMPO EXPERT

P.C. : Spain…

This article is all about the top-20 lessons I’ve learned in my career so far and hopefully will become a useful road map for those who would like to think about it.

1. Leadership is a psychology ‘institute’

Leadership demands information about what is really going in the organization. Managers who never leave the office and…

Panos (Panayiotis) Chamakiotis

Regional Director EMEA (Europe, Middle East & Africa) at COMPO EXPERT GROUP. Born in Greece. Lives in Barcelona, Spain.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store